Projekty

“Zespoły Aktywnych Uczniów” – Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  (styczeń 2014 – czerwiec 2014)

Fundacja CEDUNIS otrzymała dofinansowanie ze środków Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu „Zespoły Aktywnych Uczniów na rzecz społeczności Leska, Przeworska i Mielca”.
Głównym celem projektu jest rozwijanie postaw obywatelskich wśród uczniów z trzech Liceów Ogólnokształcących w Lesku, Przeworsku i Mielcu.
Okres realizacji projektu:  01.09.2013 – 30.06.2014   więcej »


 „System wspomagania nauki czytania i pisania pismem Braille’a firmy Harpo” – współpraca z Harpo sp. z o. o. (lipiec 2010 – grudzień 2012)

Zadania zrealizowane w ramach projektu: opracowanie innowacyjnego pakietu edukacyjnego wspierającego naukę brajla u osób niewidomych w różnym wieku oraz u ludzi widzących, współpracującego z dostępnymi na rynku specjalistycznymi urządzeniami brajlowskimi.


„Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia – likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji” we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych  Uniwersytetu Warszawskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wrzesień 2010 – czerwiec 2011)

Zadania zrealizowane w ramach projektu: opracowanie programu szkoleń, przeprowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych dla beneficjentów projektu. Kurs był skierowany do nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych z całej Polski, a także do wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (takich jak np.: pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznych, przedszkoli, szkół specjalnych, samorządowych jednostek edukacyjnych, kuratoriów oraz rodzice niepełnosprawnych dzieci).
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34875,8320496,Niepelnosprawnym_dzie…


„System kompleksowego wsparcia rodzin, mający na celu wyrównanie szans niewidomych dzieci oraz ich rodzin, aby nie dziedziczyły one życia na koszt pomocy społecznej” we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych “De Facto” i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (maj 2011 – obecnie).

Zadania realizowane w ramach projektu:

– Objęcie specjalistycznym wsparciem 5 dzieci z niepełnosprawnością wzrokową z płockich szkół i przedszkoli ogólnodostępnych (diagnoza funkcjonalna, opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-rehabilitacyjnych, realizacja programu, ewaluacja)
– warsztaty dla opiekunów 5 dzieci z dysfunkcją wzroku objętych programem wsparcia i pracowników instytucji użyteczności publicznej w celu umożliwienia integracji dzieci niepełnosprawnych wzrokowo ze społeczeństwem http://www.defacto.org.pl/current2.html
– warsztaty dla nauczycieli pracujących z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi objętymi programem wsparcia
– konsultacje i szkolenia dla tyflopedagogów realizujących programy edukacyjno-rehabilitacyjne dla 5 dzieci z Płocka


„Kiosk z prasą dla niewidomych a praca dla niepełnosprawnych” w partnerstwie z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych “De Facto” Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 – 2013 (maj 2011 – obecnie).

Zadania realizowane w ramach projektu: pozyskiwanie wolontariuszy do tworzenia opisów dla uczniów niewidomych do ilustracji z czasopism edukacyjnych. Celem współpracy jest aktywizacja otoczenia osób niewidomych oraz uczniów i studentów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niewidomych poprzez zapewnienie im dostępu do ilustracji z czasopism edukacyjnych. http://www.defacto.org.pl/audiodeskrypcja.html 


“Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli” w partnerstwie z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT. Projekt finansowany ze środków PFRON w ramach konkursu nr IX (styczeń – grudzień 2012).

Zadania realizowane w ramach projektu: stworzenie bazy danych dotyczącej małych niewidomych dzieci, nieobjętych kształceniem specjalnym

Czytaj artykuł o programie wsparcia płockich uczniów w Mazowieckiej Gazecie Wyborczej

Wśród dzieci objętych programem znalazła się także Wiktoria Dubielak, uczennica płockiego Gimnazjum nr 5

Wśród dzieci objętych programem znalazła się także Wiktoria Dubielak, uczennica płockiego Gimnazjum nr 5 (Fot. Piotr Augustyniak / Agencja Gazeta)
Za pięć lat mają być zupełnie samodzielne. Startuje program, w ramach którego niewidome dzieci z Płocka nauczą się, jak sobie radzić w codziennym życiu.

Cały tekst: http://plock.gazeta.pl/plock/1,82288,9632429,Szkolenie_dla_niewidomych_d…