Status i dokumenty

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących „CEDUNIS”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Paplińską i Joannę Witczak-Nowotną zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Beatą Zdziebłowską-Gidian za Repertorium nr ……
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej zwany dalej „ministrem właściwym”.
§ 4
Fundacja posługuję się pieczęciami z danymi identyfikacyjnymi, nazwą oraz logo Fundacji.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Cel Fundacji:
Podstawowym celem ustanowienia fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niewidomych i słabowidzących, a także kompleksowe wspieranie rodzin, nauczycieli szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój dziecka z dysfunkcją wzroku.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności w formach wymienionych poniżej, przy czym działalność Fundacji nie będzie skutkować generowaniem zysku w jakiejkolwiek formie:
1. Utworzenie i prowadzenie Centrum Edukacyjnego dla uczniów niewidomych i słabowidzących, dającego kompleksową, profesjonalną pomoc dzieciom, ich rodzinom i nauczycielom.
2. Działania wspierające wyrównywanie szans dzieci niewidomych i słabowidzących, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności i niezależności życiowej.
3. Diagnozowanie dziecka z niepełnosprawnością wzrokową poprzez opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów usprawniania zaburzonych sfer.
4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej diagnostyki, terapii, rehabilitacji, edukacji i ochrony zdrowia dzieci niewidomych i słabowidzących.
5. Pomoc w określaniu potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności wzrokowej oraz w poprawie jakości życia osób niewidomych i słabowidzących.
6. Promowanie nauki, edukacji zdrowotnej i działalności oświatowej na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzacych.
7. Kształcenie i przygotowanie kompetentnych kadr poprzez szkolenia, warsztaty i inne formy edukacyjne organizowane w szczególności dla nauczycieli, pracowników kuratoriów, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek, zajmujących się diagnozą i terapią w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym wzrokowo, przy czym Fundacja nie będzie czerpać z tych badań zysku.
8. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego dzieci niewidomych i słabowidzących we wszystkich obszarach ich funkcjonowania od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnej samodzielności| i niezależności życiowej.
9. Pomoc dzieciom niewidomym i słabowidzącym, kształcącym się w ogólnodostępnych i integracyjnych placówkach oświatowych, w nauce i adaptacji do środowiska szkolnego.
10. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób widzących i niepełnosprawnych wzrokowo. 11. Działalność charytatywna na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących.
12. Rozwijanie wolontariatu na rzecz integracji i wspierania osób z dysfunkcją wzroku.
13. Działalność na rzecz przestrzegania i promowania praw osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących.
14. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych postaw i możliwości oraz sytuacji społecznej dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.
15. Organizowanie imprez kulturalnych, mających na celu realizację celów statutowych fundacji, w tym w postaci promocji za pośrednictwem środków przekazu, przy czym Fundacja nie będzie czerpać w związku z tym korzyści w wysokości przewyższającej uzasadnione koszty ich organizacji, a w każdym przypadku nie będzie czerpać zysku.
16. Realizację badań naukowych w obszarze pedagogiki specjalnej, przy czym Fundacja nie będzie czerpać z tych badań zysku.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
– Darowizn, spadków, zapisów,
– Dotacji i subwencji oraz grantów,
– Dochodów ze zbiórek publicznych (organizowanych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa),
– Dochodów z majątku fundacji i przychodów kapitałowych .
2. Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§10
1. W sprawach przyjęcia dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili założenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§11
Zabrania się:
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b)przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu i Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
d)zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 4 członków i jest wybierana kadencyjnie, w taki sposób, że 2 członków wybieranych jest na 2 lata, a 2 pozostałych na 3 lata. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję z powodu zakończenia kadencji lub dla uzupełnienia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
• dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
• utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• śmierci członka,
• braku aktywności oraz niemożliwości uczestniczenia w pracach Rady Fundacji przez okres dwóch lat.
6. Przewodniczący Rady składa rezygnację z pełnionej funkcji na ręce Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.
7. Pełnienie funkcji członka Rady jest honorowe i nieodpłatne.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie; członkowie Rady nie mogą być z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
§ 14
Do zadań Rady należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji oraz pełnienie funkcji inicjatywno-doradczych, w szczególności:
1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem prawa powołania członków pierwszego Zarządu przez Fundatorów,
4. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o zmianie statutu Fundacji,
5. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
6. inicjowanie działań Fundacji poprzez składanie projektów i inicjatyw Zarządowi,
7. opiniowanie na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji,
8. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych,
9. doradzanie Zarządowi w istotnych sprawach związanych z realizacją celów Fundacji.
§ 15
1. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje zwyczajne posiedzenie Rady raz do roku, a nadzwyczajne wedle uznania lub na wniosek członka Rady lub Zarządu.
Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu komunikatora internetowego umożliwiającego jednoczesną rozmowę członków Rady.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej trzech członków Rady zawiadomionych w sposób określony poniżej. Każdy członek rady ma jeden głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie może odbywać się również poprzez pocztę elektroniczną lub komunikator internetowy.
3. Zaproszenia na posiedzenie Rady powinny być wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż raz w roku.
Zarząd Fundacji
§ 16
1. Zarząd Fundacji powołany przez Fundatorów na czas nieokreślony składa się z 3 osób i jest powołany przez Fundatorów na czas nieokreślony. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Na miejsce wakujące następnych członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
b) śmierci członka Zarządu
c) odwołania przez Radę Fundacji, gdy nie realizuje celów Fundacji, działa na jej szkodę lub narusza przepisy prawa.
Odwołany członek Zarządu może wnieść do przewodniczącego Rady sprzeciw, który podlega rozpatrzeniu przez Radę Fundacji na najbliższym posiedzeniu z udziałem członka wnoszącego sprzeciw.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
§ 17
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu Fundacji.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych działalności Fundacji,
c) wytyczanie głównych kierunków działalności,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
i) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub tradycyjną na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu komunikatora internetowego umożliwiającego jednoczesną rozmowę członków Rady.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej dwojga członków, zawiadomionych w sposób określony powyżej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Głosowanie może odbywać się również poprzez pocztę elektroniczną lub komunikator internetowy.
Sposób reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach niemajątkowych bądź majątkowych dotyczących kwot nie przewyższających  5 tys. zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział. V.
Postanowienia końcowe
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, wstąpić do federacji lub innego rodzaju organizacji zrzeszającej organizacje pozarządowe, dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszą efektywną działalność Fundacji,
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania członków.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 24
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Statut został przyjęty dnia 27.04.2009
Zmiany w statucie zostały uchwalone i przyjęte na posiedzeniu Rady Fundacji CEDUNIS dnia 05.09.2013 r.
Zmiany w statucie zostały uchwalone i przyjęte na posiedzeniu Rady Fundacji CEDUNIS dnia 17.04.2014 r.

Sprawozdania finansowe przesyłamy na życzenie. Prośbę prosimy kierować na adres cedunis@cedunis.org.pl