Indywidualne programy wsparcia

W oparciu o kompleksową, specjalistyczną diagnozę opracowujemy Indywidualne Programy Wsparcia wraz ze wskazówkami dla nauczycieli i rodziców.
Przykładowy harmonogram zajęć (opracowany dla konkretnego ucznia niewidomego ze szkoły ogólnodostępnej , objętego programem wsparcia):

Imię i nazwisko ucznia:
 
Obszar wsparciaLiczba  godzin planowanych do realizacji w semestrze letnim
Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się10
Czytanie rysunków i samodzielne rysowanie4
Nauka matematycznego zapisu  brajlowskiego zgodnego z aktualnie realizowanym programem2
Lekcje wychowawcze  – integracja społeczna uczniów pełno- i niepełnosprawnych4
Czynności życia codziennego14
RAZEM34

Ważnym elementem IPW jest ewaluacja.

Podstawą ewaluacji jest analiza porównawcza wyników diagnozy, oceny wstępnej poszczególnych cząstkowych umiejętności (wyrażonych w parametrach oceny wstępnej – OW) oraz szczegółowych raportów z realizacji zajęć, opracowanych przez Tyflopedagogów, pracujących bezpośrednio z uczniem.

Na podstawie informacji o przebiegu zajęć, oceny tempa, sposobu pracy ucznia oraz poziomu opanowania poszczególnych umiejętności cząstkowych, wykonanej przez Tyflopedagogów bezpośrednio po każdych zajęciach, dokonano oceny końcowej realizacji IPW (w podanym okresie).

Ocena została wyrażona w parametrach oceny końcowej (OK). Parametry oceny zostały zdefiniowane dla obszaru czynności życia codziennego w następujący sposób:
0 – nigdy nie wykonuje czynności samodzielnie;
1 – współpracuje z dorosłym podczas danej czynności/wykonuje z pomocą dorosłego;
2 – bardzo rzadko wykonuje czynność zupełnie samodzielnie;
3 – bardzo często (ale nie zawsze) wykonuje czynność samodzielnie;
4 – zawsze wykonuje czynność samodzielnie.

Dla pozostałych obszarów parametry określono jako:
0 – brak danej umiejętności,
0/1 – umiejętność częściowo opanowana lub sporadycznie poprawnie prezentowana;
1 – umiejętność w pełni opanowana.